Απαιτούμενα Έγγραφα

Πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Το πιο πρόσφατο Αμερικανικό διαβατήριό σας
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο 2×2 ίντσες ή 5×5 εκατοστά  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για διαβατήρια ΕΕ/Ελληνικά δεν γίνονται δεκτές
  • Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας μετά την έκδοση του προηγούμενου Αμερικανικού διαβατηρίου σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αλλαγής του ονόματός σας, όπως Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή δικαστική απόφαση

Το παράβολο για την ανανέωση διαβατηρίου μέσω ταχυδρομείου με την αίτηση DS-82 αναγράφεται εδώ. Το τέλος είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι .