Απαιτούμενα Έγγραφα

Πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Το πιο πρόσφατο Αμερικανικό διαβατήριό σας
  • Συμπληρώστε την αίτησή σας ηλεκρονικά στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας το Passport Wizard, τυπώστε και υπογράψτε την αιτήση σας
  • Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 της αίτησης είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε το κείμενο στα αγγλικά της Υπεύθυνη Δήλωσης (11ΚΒ)
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο 2×2 ίντσες ή 5×5 εκατοστά  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για διαβατήρια ΕΕ/Ελληνικά δεν γίνονται δεκτές
  • Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας μετά την έκδοση του προηγούμενου Αμερικανικού διαβατηρίου σας, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της αλλαγής του ονόματός σας, όπως Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή δικαστική απόφαση

Το παράβολο για την ανανέωση διαβατηρίου μέσω ταχυδρομείου με την αίτηση DS-82 αναγράφεται εδώΕίτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι το τέλος είναι μη επιστρέψιμο.