Απαιτούμενα Έγγραφα

Θα πρέπει να φέρετε τα εξής:

  • Το τελευταίο Αμερικανικό διαβατήριο του παιδιού σας
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2×2 ίντσες)  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται.Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Ελληνικό διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτές
  • Εάν το παιδί σας ήταν μικρότερο από 5 ετών όταν εκδόθηκε το τελευταίο διαβατήριό του, πρέπει να επιδείξετε 1-2 φωτογραφίες ανά έτος από την ημερομηνία έκδοσης του διαβατηρίου έως σήμερα , για να διαπιστωθεί η αλλαγή στην εμφάνισή του (οικογενειακές ή ανεπίσημες φωτογραφίες είναι αποδεκτές)
  • Αμερικανικό πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού σας ή το Consular Report of Birth Abroad, όπου να εμφανίζεται το όνομα των γονέων
  • Αποδεικτικό ταυτότητας των γονέων με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή(όπως Αμερικανικό ή ξένο διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ελληνική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα)
  • Το μη επιστρέψιμο τέλος αίτησης για Αμερικανικό διαβατήριο κάτω των 16 ετών είναι $115,00. Θα καταβάλετε το τέλος αυτοπροσώπως στο Ταμείο στην Πρεσβεία. Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη είναι διαθέσιμες εδώ, και 
  • Έντυπο DS-11. Συμπληρώστε το έντυπο ηλεκτρονικά και τυπώστε το. Μην το υπογράψετε. Πρέπει να υπογράψετε το έντυπο ενώπιον Προξένου.  

Απαιτείται η παρουσία του παιδιού μαζί και με τους δύο γονείς. Εάν ο ένας γονέας δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για πρόσθετες πληροφορίες.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.