Απαιτούμενα Έγγραφα

  1. Απαιτούμενα Έγγραφα
  2. Φωτογραφίες
  3. Τέλη

Πρέπει για να προσκομίσετε τα εξής:

  • Το προσωρινό Αμερικανικό διαβατήριό σας,
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2×2 ίντσες)  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται.Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Ελληνικό διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτές
  • Έντυπο DS-5504. Συμπληρώστε το έντυπο ηλεκτρονικά, τυπώστε και υπογράψτε το.  Παρακαλούμε ΝΑ ΜΗΝ ταχυδρομήσετε το έντυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ελλιπείς ή ανακριβώς συμπληρωμένες αιτήσεις θα επιστρέφονται.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.