Προγραμματισμός Ραντεβού: Πρεσβεία Αθήνας

Εάν κατοικείτε στην Ελλάδα, πρέπει να δηλώσετε τη γέννηση στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα μέσω προγραμματισμένου ραντεβού.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι θα σας ζητηθεί να καταθέσετε τα ακόλουθα έντυπα και έγγραφα στο ραντεβού. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τον παρακάτω κατάλογο για να εξασφαλίσετε ότι είστε πλήρως προετοιμασμένοι.  Έγγραφα τα οποία δεν είναι στα αγγλικά ή ελληνικά πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση από την Μεταφραστκή Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών

 • Συμπληρωμένο Έντυπο DS-2029 – Παρακαλούμε μην υπογράφετε
 • Συμπληρωμένο Έντυπο DS-11 – Παρακαλούμε μην υπογράφετε
 • Συμπληρωμένο Έντυπο SS-5 – Παρακαλούμε υπογράψτε στο πλαίσιο 17
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ελληνικό Ληξιαρχείο που να αναγράφει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού. Πιστοποιητικά γέννησης από δήμους και πιστοποιητικά γέννησης χωρίς το όνομα του παιδιού ΔΕΝ είναι αποδεκτά. Σημείωση: Εάν έχετε παντρευτεί εκτός Ελλάδος, οι Ελληνικές αρχές απαιτούν να μεταφράσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου σας στα ελληνικά για να την υποβάλετε στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρετε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νοσοκομείου. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Αρίωνος 10, Ψυρρή, Αθήνα. Τηλ. 3285712/3, 210 3285 755. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης που δίνεται από το νοσοκομείο δεν περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού. Για να δωθεί όνομα στο παιδί, και οι δύο γονείς πρέπει να εμφανιστούν στο Ληξιαρχείο με τα διαβατήρια ή την ταυτότητά τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νοσοκομείου για να δηλώσουν το όνομα του παιδιού. Η διαδικασία αυτή λέγεται «ονοματοδοσία». Θα εκδοθεί νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης με το πλήρες όνομα.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου: εκδίδεται από το αρμόδιο Ληξιαρχείο στην Ελλάδα. Εάν έχει παντρευτεί στις ΗΠΑ, επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γάμου εκδοθέν από την πολιτεία όπου τελέστηκε ο γάμος. Τα πιστοποιητικά εκκλησιών δεν είναι αποδεκτά. Εάν έχετε παντρευτεί στην Ελλάδα, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, που εκδίδεται από το Ληξιαρχείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο του γάμου σας. Εάν έχετε παντρευτεί εκτός Ελλάδος, πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού πολιτικού γάμου σας με επίσημη μετάφραση στα αγγλικά (εάν το πιστοποιητικό είναι σε γλώσσα άλλη πλην της αγγλικής ή της ελληνικής).
 • Πιστοποιητικό διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου:  Εάν ένας από τους γονείς έχει παντρευτεί στο παρελθόν, θα πρέπει να καταθέσει την πρωτότυπη ή επικυρωμένη από δικαστήριο απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου για όλους τους προηγούμενους γάμους.
 • Αποδεικτικό στοιχείο της ιθαγένειας ΗΠΑ του/των γονέα/-ων. Ο γονέας – πολίτης των ΗΠΑ πρέπει να εμφανίσει το Αμερικανικό διαβατήριό του/της. Εάν ο γονέας – πολίτης των ΗΠΑ πολιτογραφήθηκε, απαιτείται το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης ή Ιθαγένειας και 1 φωτοτυπία του εγγράφου. Ο γονέας πρέπει να έχει αποκτήσει την ιθαγένεια των ΗΠΑ πριν από την ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
 • Απόδειξη της Φυσικής Παρουσίας του γονέα – πολίτη των ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς – πολίτες των ΗΠΑ θα κληθούν να εμφανίσουν απόδειξη της φυσικής παρουσίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά παραδείγματα απόδειξης της φυσικής παρουσίας αποτελούν τα σχολικά αρχεία, οι αναλυτικές βαθμολογίες πανεπιστήμιων, οι φορολογικές δηλώσεις και τα ιστορικό εργασίας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να σιγουρευτείτε ότι προσκομίζετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξετε την παρουσίας στις ΗΠΑ που απαιτείται για την περίπτωσή σας. Παρακαλούμε δείτε για περισσότερες πληροφορίες.
 • Διαβατήριο/έγγραφο ταυτότητας για γονέα – μη πολίτη των ΗΠΑ: Ο γονέας – μη πολίτης των ΗΠΑ πρέπει να φέρει το διαβατήριό του/της ή άλλο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή. Παρακαλούμε φέρετε το πρωτότυπο και 1 φωτοτυπία της σελίδας του εγγράφου με τα βιογραφικά στοιχεία.
 • Ελληνικό ή ξένο διαβατήριο του παιδιού εάν έχει εκδοθεί. Παρακαλούμε να φέρετε το πρωτότυπο και 1 φωτοτυπία της σελίδας του εγγράφου με τα βιογραφικά στοιχεία.
 • Φωτογραφία διαβατηρίου: Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για διαβατήριο (2Χ2 ίντσες) – βλ. τις προδιαγραφές φωτογραφιών για συγκεκριμένες πληροφορίες. Οι φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται, και
 • Τέλος(-η) Αίτησης  

Όταν συμπληρώσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να προγραμματίσετε ένα ραντεβού κάνοντας κλικ στο «Προγραμματισμός του Ραντεβού» παρακάτω. Το ραντεβού θα πρέπει να προγραμματιστεί στο όνομα του παιδιού και το παιδί πρέπει να παραστεί. Ο/Οι γονέας(-είς) μπορούν να προσθέσουν το όνομά τους ως συνοδοί από τη στιγμή που το ραντεβού έχει προγραμματιστεί. Το προσωπικό ασφαλείας προβαίνει σε έλεγχο όλων των επισκεπτών πριν από την είσοδο για τα ραντεβού τους. Δείτε εδώ μια λίστα απαγορευμένων αντικειμένων.