Απαιτούμενα έγγραφα

Πρέπει να συμπληρώσετε αλλά να ΜΗΝ υπογράψετε τα ακόλουθα έντυπα:

 • Έντυπο DS 2029 (PDF 107 KB) – Αίτηση για Consular Report of Birth Abroad
 • Έντυπο DS 11 (PDF 104 KB) – Αίτηση για Διαβατήριο
 • Έντυπο SS 5 (PDF 70 KB) – Αίτηση για Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Πρέπει να υποβάλετε τα έντυπα μαζί με τα παρακάτω έγγραφα:  Εάν οποιοδήποτε από τα έγγραφα δεν είναι στα αγγλικά ή στα ελληνικά, παρακαλούμε να φέρετε μετάφραση από την Μεταφραστκή Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ελληνικό Ληξιαρχείο που να αναγράφει το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού. Πιστοποιητικά γέννησης από δήμους και πιστοποιητικά γέννησης χωρίς το όνομα του παιδιού ΔΕΝ είναι αποδεκτά. Σημείωση: Εάν έχετε παντρευτεί εκτός Ελλάδος, οι Ελληνικές αρχές απαιτούν να μεταφράσετε τη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου σας στα ελληνικά για να την υποβάλετε στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρετε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νοσοκομείου. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης. Το γραφείο βρίσκεται στην οδό Αρίωνος 10, Ψυρρή, Αθήνα. Τηλ. 3285712/3, 210 3285 755. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης που δίνεται από το νοσοκομείο δεν περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού. Για να δωθεί όνομα στο παιδί, και οι δύο γονείς πρέπει να εμφανιστούν στο Ληξιαρχείο με τα διαβατήρια ή την ταυτότητά τους και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του νοσοκομείου για να δηλώσουν το όνομα του παιδιού. Η διαδικασία αυτή λέγεται «ονοματοδοσία». Θα εκδοθεί νέα ληξιαρχική πράξη γέννησης με το πλήρες όνομα.
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που εκδίδεται από το αρμόδιο Ληξιαρχείο στην Ελλάδα. Εάν έχει παντρευτεί στις ΗΠΑ, επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Γάμου εκδοθέν από την πολιτεία όπου τελέστηκε ο γάμος. Τα πιστοποιητικά εκκλησιών δεν είναι αποδεκτά. Εάν έχετε παντρευτεί στην Ελλάδα, απαιτείται επικυρωμένο αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου, που εκδίδεται από το Ληξιαρχείο που είναι αρμόδιο για τον τόπο του γάμου σας. Εάν έχετε παντρευτεί εκτός Ελλάδος, πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού πολιτικού γάμου σας με επίσημη μετάφραση στα αγγλικά (εάν το πιστοποιητικό είναι σε γλώσσα άλλη πλην της αγγλικής ή της ελληνικής).
 • Πιστοποιητικό διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου:  Εάν ένας από τους γονείς έχει παντρευτεί στο παρελθόν, θα πρέπει να καταθέσει την πρωτότυπη ή επικυρωμένη από δικαστήριο απόφαση διαζυγίου ή ληξιαρχική πράξη θανάτου για όλους τους προηγούμενους γάμους.
 • Αποδεικτικό στοιχείο της ιθαγένειας ΗΠΑ του/των γονέα/-ων. Ο γονέας – πολίτης των ΗΠΑ πρέπει να εμφανίσει το Αμερικανικό διαβατήριό του/της. Εάν ο γονέας – πολίτης των ΗΠΑ πολιτογραφήθηκε, απαιτείται το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης ή Ιθαγένειας.
 • Απόδειξη της Φυσικής Παρουσίας του γονέα – πολίτη των ΗΠΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι γονείς – πολίτες των ΗΠΑ πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της φυσικής παρουσίας τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεικτικά της φυσικής παρουσίας αποτελούν τα σχολικά αρχεία, αναλυτικές βαθμολογίες πανεπιστήμιων, φορολογικές δηλώσεις και ιστορικό εργασίας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να σιγουρευτείτε ότι προσκομίζετε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξετε την παρουσίας στις ΗΠΑ που απαιτείται για την περίπτωσή σας. Παρακαλούμε δείτε για περισσότερες πληροφορίες.
 • Διαβατήριο/έγγραφο ταυτότητας για γονέα – μη πολίτη των ΗΠΑ: Ο γονέας – μη πολίτης των ΗΠΑ πρέπει να προσκομίσει το διαβατήριό του/της ή άλλο έγγραφο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή. Παρακαλούμε να φέρετε το πρωτότυπο και 1 φωτοτυπία της σελίδας του εγγράφου με τα βιογραφικά στοιχεία.
 • Ελληνικό ή άλλο ξένο διαβατήριο του παιδιού εάν έχει εκδοθεί. Παρακαλούμε να φέρετε το πρωτότυπο και 1 φωτοτυπία της σελίδας του εγγράφου με τα βιογραφικά στοιχεία.
 • Φωτογραφία διαβατηρίου για το παιδί. Μια φωτογραφία μεγέθους κατάλληλου για διαβατήριο (2Χ2 ίντσες) – βλ. τις προδιαγραφές φωτογραφιών για συγκεκριμένες πληροφορίες.  Οι φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται.
 • Τέλος(-η) Αίτησης