Έχετε τις προϋποθέσεις ώστε να αποδώσετε την υπηκοότητα

Παιδιά γεννημένα στο εξωτερικό από γονείς – πολίτες των ΗΠΑ (ηλικίας κάτω των 18 ετών) μπορεί να έχουν δικαιούνται απόκτηση της ιθαγένειας ΗΠΑ. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των διαφόρων περιπτώσεων στις οποίες ένα παιδί γεννημένο στο εξωτερικό μπορεί να αποκτήσει την ιθαγένεια ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επιλέξτε την παρακάτω περιγραφή που ταιριάζει καλύτερα με την περίπτωση της οικογένειάς σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όλες οι περίοδοι διαμονής ή φυσικής παρουσίας πρέπει να έχουν λάβει χώρα πριν από τη γέννηση του παιδιού

Παιδιά κάτω των 18 ετών, γεννημένα από πολίτες των ΗΠΑ που δε δικαιούνται ιθαγένεια ΗΠΑ όπως περιγράφεται ανωτέρω, μπορεί να δικαιούνται βάσει του Νόμου περί Ιθαγένειας Παιδιών του 2000.  Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εάν είστε πάνω από 18 ετών και θεωρείτε ότι έχετε δικαίωμα απόκτησης της ιθαγένειας ΗΠΑ, παρακαλούμε διαβάστε τη σελίδα μας που περιέχει πληροφορίες περί ιθαγένειας.

Παιδί που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών ή των απομακρυσμένων κτήσεών τους από δύο γονείς – πολίτες των ΗΠΑ, εντός γάμου, έχει δικαίωμα στην ιθαγένεια, υπό τον όρο ότι ένας από τους γονείς, πριν από τη γέννηση του παιδιού, κατοικούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια από τις απομακρυσμένες κτήσεις τους. (Δεν απαιτείται συγκεκριμένη χρονική περίοδος.)  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  για παιδί που γεννήθηκε από δύο πολίτες των ΗΠΑ εκτός γάμου δείτε τον αριθμό 3 ή 4 παρακάτω (ανάλογα με την ευνοϊκότερη περίπτωση)

Παιδί που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών από έναν γονέα – πολίτη των ΗΠΑ και έναν γονέα – μη πολίτη των ΗΠΑ μπορεί να έχει το δικαίωμα στην ιθαγένεια, υπό τον όρο ότι ο γονέας – πολίτης των ΗΠΑ βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια από τις απομακρυσμένες κτήσεις τους για πέντε έτη, από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη αφότου συμπλήρωσε την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.

Παιδί που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός γάμου από μητέρα – πολίτη των ΗΠΑ μπορεί να δικαιούται την ιθαγένεια ΗΠΑ, υπό τον όρο ότι η μητέρα – πολίτης των ΗΠΑ βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για συνεχή περίοδο τουλάχιστον ενός έτους (365 ημέρες) κάποια χρονική στιγμή πριν από τη γέννηση του παιδιού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίοδοι που έχουν διανυθεί στο εξωτερικό με την κυβέρνηση/τον στρατό των ΗΠΑ ή με την ιδιότητα του υπαλλήλου της κυβέρνησης/του στρατού, δεν θεωρούνται ως φυσική παρουσία στις ΗΠΑ για την απόδοση ιθαγένειας στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας).

Παιδί που γεννήθηκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός γάμου από πατέρα – πολίτη των ΗΠΑ μπορεί να έχει δικαίωμα απόκτησης της ιθαγένειας ΗΠΑ, υπό τον όρο ότι ο πατέρας – πολίτης των ΗΠΑ βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μια από τις απομακρυσμένες κτήσεις τους για πέντε έτη, από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη αφότου συμπλήρωσε την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.  Επίσης, ο πατέρας – πολίτης των ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσει την πατρότητα και να συμφωνήσει εγγράφως να παρέχει οικονομική ενίσχυση για το παιδί έως ότου φθάσει στην ηλικία των 18 ετών.