Εάν μόνο ένας γονέας μπορεί να παρευρεθεί

Εάν γονέας που έχει την κηδεμονία δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί, αυτός/-ή πρέπει να υποβάλει Έντυπο DS-3053 Δήλωσης Συγκατάθεσης θεωρημένο Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.

Το έντυπο μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (PDF 52 KB). Κατά τον χρόνο που εμφανίζεται το έντυπο DS-3053, αντίγραφο του ίδιου εγγράφου ταυτότητας  που χρησιμοποιήθηκε για τη θεώρηση του εντύπου πρέπει επίσης να προσκομιστεί. Το Έντυπο DS-3053 μπορεί να θεωρηθεί σε γραφείο ΚΕΠ ή ενώπιον των τοπικών αστυνομικών αρχών.

Εναλλακτικά, ο αιτών γονέας μπορεί να προσκομίσει ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που αναφέρει μόνο τον αιτούντα γονέα.
  • Απόφαση υιοθεσίας (εάν ο αιτών γονέας είναι ο μόνος γονέας που υιοθετεί).
  • Δικαστική Απόφαση που χορηγεί την αποκλειστική επιμέλεια στον αιτούντα γονέα (δηλ. ο απών γονέας δεν έχει καμία πρόσβαση στο παιδί. Το ταξίδι του παιδιού δεν πρέπει να περιορίζεται από την εν λόγω απόφαση.
  • Δικαστική κήρυξη της ανικανότητας του μη αιτούντος γονέα, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του μη αιτούντος γονέα.

Εάν οι γονείς δεν ήταν παντρεμένοι κατά τον χρόνο της γέννησης του παιδιού και ο πατέρας – πολίτης των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί στο ραντεβού, απαιτείται το Έντυπο DS-5507 Ένορκη Βεβαίωση Γονικού Δεσμού, Φυσικής Παρουσίας και Διατροφής. Το έντυπο μπορείτε να  κατεβάσετε εδώ (PDF 115 KB). Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και θεωρηθεί, και θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με ένα αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας που χρησιμοποιήθηκε για τη θεώρηση του εντύπου.