Απαιτούμενα Έγγραφα

Θα πρέπει να φέρετε τα εξής:

 • Το κατεστραμμένο Αμερικανικό διαβατήριό σας
 • Αποδεικτικά στοιχεία Αμερικανικής Ιθαγένειας. Τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά: Αμερικανικό πιστοποιητικό γέννησης ή πολιτογράφησης, Consular Report of Birth Abroad, ή ληγμένο Αμερικανικό διαβατήριο

Απόδειξη ιθαγένειας – Ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Αμερικανικό Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Προξενική Έκθεση Γέννησης στο Εξωτερικό από Αμερικανικό προξενείο
 • Αμερικανικό Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
 • Αμερικανικό Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης
 • Διαβατήριο των Αμερικανών πολιτών γονέων σας στο οποίο συμπεριλαμβάνεστε, ή
 • το πρωτότυπο, εκτενές πιστοποιητικό γέννησής σας, εάν η απόδειξη ιθαγένειάς σας είναι το Αμερικανικό διαβατήριο γονέα στο οποίο συμπεριλαμβάνεστε.
 • Ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή(όπως Αμερικανικό ή ξένο διαβατήριο, άδεια οδήγησης, ελληνική ταυτότητα ή στρατιωτική ταυτότητα)

Απόδειξη ταυτότητας – ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • έγκυρο διαβατήριο οποιασδήποτε χώρας
 • έγκυρη άδεια οδήγησης με φωτογραφία
 • εθνικό δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία
 • Αμερικανική στρατιωτική ταυτότητα
 • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2Χ2 ίντσες)– βλ. τις προδιαγραφές φωτογραφιών για πληροφορίες. Οι Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Ελληνικό διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτές
 • Για αιτούντες κάτω των 16 ετών, πρέπει επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό γέννησης και πρέπει να παρευρίσκονται και οι δύο γονείς στο ραντεβού μαζί με το παιδί. Εάν μπορεί να εμφανιστεί μόνο ο ένας γονέας, παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες. Οι παριστάμενοι γονείς πρέπει να φέρουν έγκυρο δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή
 • Οι υποψήφιοι ηλικίας 16-17 ετών πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα.  Ο συνοδός ενήλικος πρέπει να φέρει αποδεικτικό ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή
 • Το μη επιστρέψιμο τέλος αίτησης για πρώτο διαβατήριοείναι $105.00 (για κάτω των 16 ετών) ή $135.00 (για άνω των 16 ετών). Θα καταβάλετε το τέλος αυτοπροσώπως στο Ταμείο όταν θα εμφανιστείτε στην Πρεσβεία. Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη είναι διαθέσιμες εδώ, και 
 • Έντυπο DS-11. Συμπληρώστε το έντυπο ηλεκτρονικά και εκτυπώστε. Μην το υπογράψετε.  Πρέπει να υπογράψετε το έντυπο ενώπιον Προξένου.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.