Τέλη

Σημείωση:  Το τέλος Διαβατηρίου είναι μη επιστρέψιμο είτε το διαβατήριο εκδοθεί είτε όχι.

  • Αντικατάσταση Απολεσθέντος/Κλεμμένου/Φθαρμένου Διαβατηρίου Ενηλίκου – $145

Σημείωση: Δεν υπάρχει υπηρεσία ταχείας έκδοσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.