Απαιτούμενα Έγγραφα

Πρέπει να προσκομίσετε τα εξής:

  • Το ισχύον κύριο, πλήρους ισχύος διαβατήριό σας ή/και το προηγούμενο δεύτερο διαβατήριό σας (εφόσον υπάρχει),
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Αμερικανικό διαβατήριο (2×2 ίντσες)  – δείτε τις προδιαγραφές φωτογραφιών. Φωτογραφίες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές θα απορρίπτονται.Φωτογραφίες μεγέθους κατάλληλου για Ελληνικό διαβατήριο δεν θα γίνονται δεκτές
  • Δήλωση από την εταιρεία σας προς υποστήριξη της αίτησης για δεύτερο διαβατήριο.
  • Το μη επιστρέψιμο τέλος αίτησης για Αμερικανικό διαβατήριο ενηλίκου είναι $110,00. Πληροφορίες σχετικά με τα τέλη είναι διαθέσιμες εδώ, και 
  • Έντυπο DS-82(Κάντε κλικ για να οδηγηθείτε στο έντυπο). ΜΗΝ ταχυδρομήσετε αυτό το έντυπο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σημείωση: Ο αριθμός Social Security όπως ζητείται στο Πεδίο 5 είναι υποχρεωτικός για να εκδοθεί νέο διαβατήριο. Εάν δεν έχετε εκδόσει αριθμό Social Security, θα πρέπει να συμπληρώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.