Τροποποίηση Διαβατηρίου

Εάν έχετε αλλάξει το όνομά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προκειμένου η αλλαγή αυτή να εντυπωθεί στο Αμερικανικό διαβατήριό σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα αμερικανικά διαβατήρια δεν τροποποιούνται πλέον για να αλλάξουν στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα δεδομένων. Επομένως θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για νέο αμερικανικό διαβατήριο με το νέο όνομά σας. Όταν συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο αίτησης, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο έντυπο το όνομα που επιθυμείτε να εμφανίζεται στο διαβατήριό σας.

Εάν αλλάξατε το όνομά σας με γάμο ή δικαστική απόφαση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για διαβατήριο στο νέο όνομά σας, υποβάλλοντας την πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γάμου σας ή την τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  Εάν το Αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε πριν από από δώδεκα μήνες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για τη συνήθη ανανέωση διαβατηρίου. Εάν το Αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε εντός δώδεκα μηνών, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Εάν αλλάξατε το όνομά σας με πράξη αλλαγής ονόματος από το Δημαρχείο ή το Πρωτοδικείο μπορείτε να ζητήσετε να εκδοθεί Αμερικανικό διαβατήριο με το νέο όνομα, εφόσον υποβάλετε την πρωτότυπη πράξη αλλαγής ονόματος. Το έγγραφο αλλαγής ονόματος πρέπει αναφέρει και το παλαιό και το νέοόνομα.  https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/services/correction.html

Εάν πληρείτε αυτές τις προϋποθέσεις και το αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε εντός δώδεκα μηνών, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ. Εάν το αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ. Εάν ο αιτών είναι κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε  κάντε κλικ εδώ.

Εάν το προηγούμενο όνομά σας αποκατασταθεί μετά από διαζύγιο ή το θάνατο του συζύγου σας, μπορείτε να ζητήσετε το διαβατήριό σας να εκδοθεί με το επώνυμο αυτό υπό τον όρο ότι υποβάλλετε:

 • Την πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου που δηλώνει ρητώς ότι ανακτάτε το προηγούμενο όνομα, ή
 • ληξιαρχική πράξη θανάτου και επίσημο έγγραφο με το προηγούμενο όνομα.

Εάν η απόφαση διαζυγίου δεν κηρύσσει ρητώς ότι ανακτάτε το προηγούμενο όνομα,  εκτός από την πρωτότυπη απόφαση διαζυγίου, πρέπει να παρέχετε:

 • τεκμηρίωση που αποδεικνύει την αλλαγή του ονόματος σε προηγούμενο επώνυμο (όπως δικαστική απόφαση ή πράξη αλλαγής ονόματος από το Δημαρχείο)

Εάν πληρείτε αυτές τις προϋποθέσεις και το αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε πριν από δώδεκα μήνες, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ. Εάν το αμερικανικό διαβατήριό σας εκδόθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ.

Μπορείτε να λάβετε αμερικανικό διαβατήριο με νέο όνομα υπό τον όρο ότι είστε γνωστός αποκλειστικά με το όνομα αυτό για τουλάχιστον πέντε έτη. Πρέπει να υποβάλετε τουλάχιστον τρία δημόσια έγγραφα που να δείχνουν αποκλειστική χρήση του ονόματος για τουλάχιστον πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένου δελτίου ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή. Τα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 • Άδεια Οδήγησης
 • Δελτίο ταυτότητας Μη Οδηγού εκδοθέν από Πολιτεία
 • Ιστορικό Εργασίας
 • Φορολογικά Στοιχεία
 • Σχολικά Αρχεία
 • Στοιχεία Απογραφής
 • Αρχείο Γέννησης σε Νοσοκομείο
 • Πιστοποιητικό Βάπτισης
 • Ιατρικά Αρχεία
 • Ξένο Διαβατήριο
 • Στρατιωτικά Αρχεία

Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως στην Πρεσβεία και πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Σε παιδί που έχει υιοθετηθεί νόμιμα και έχει δικαστική απόφαση που δείχνει αλλαγή ονόματος, μπορεί να εκδοθεί αμερικανικό διαβατήριο στο όνομα αυτό, εφόσον προσκομιστεί πρωτότυπη δικαστική απόφαση που αναγράφει τόσο το παλαιό όσο και το νέο όνομα ή απόφαση από τον Δήμο που αποδεικνύει την αλλαγή ονόματος. Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις αυτές και είστε άνω των 16 ετών, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ.  Εάν ο αιτών είναι κάτω των 16 ετών, κάντε κλικ εδώ.

Εάν δεν πληρείτε τα κριτήρια για αλλαγή ονόματος που αναφέρονται σε άλλες κατηγορίες και έχετε υιοθετήσει ένα όνομα για επαγγελματικούς ή άλλους καλή τη πίστει λόγους, το ψευδώνυμο μπορεί να περιληφθεί στο διαβατήριο ως «κατά κόσμον» όνομα μαζί με το πλήρες νόμιμο όνομα.

Πρέπει να:

 • ζητήσετε να συμπεριληφθεί το «κατά κόσμον» όνομα στην αίτηση,
 • υπογράψετε το έντυπο αίτησης και με τα δύο ονόματα,
 • παρουσιάσετε ταυτότητα με φωτογραφία εκδοθείσα από δημόσια αρχή και στα δύο ονόματα,
 • παρέχετε δύο ή περισσότερα δημόσια έγγραφα με το πλήρες νόμιμο όνομα και το «κατά κόσμον» όνομα. Τα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:
  • σχολικά αρχεία, φορολογικά μητρώα, στρατιωτικά μητρώα, ιατρικά αρχεία, άδεια οδήγησης, ομοσπονδιακά/πολιτειακά/τοπικάδελτία ταυτότητας, τίτλους ιδιοκτησίας, αρχεία ασφάλισης, ιστορικά απασχόλησης, λογαριασμούς επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, κ.λπ. και 
 • φέρετε δύο μάρτυρες που μπορούν να βεβαιώσουν ότι σας γνωρίζουν και με τα δύο ονόματα.  Οι δύο μάρτυρες πρέπει να φέρουν μαζί τους έγκυρο δελτίο ταυτότητας με φωτογραφία εκδοθέν από δημόσια αρχή. Μπορείτε να επιλέξετε να φέρετε ένα τρίτο δημόσιο έγγραφο αντί μαρτύρων.

Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας αυτοπροσώπως και θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν αναγνωρίζει τα σύμφωνα ελεύθερης συμβίωσης. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το διαβατήριο πολίτη των ΗΠΑ ώστε αυτό να απεικονίζει αλλαγή ονόματος, αποκλειστικά λόγω ενός συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης. Προκειμένου να αλλάξετε το όνομά σας στο Αμερικανικό διαβατήριό σας, θα πρέπει να εμφανίσετε απόφαση δικαστηρίου των ΗΠΑ, υπεύθυνη δήλωση ή πράξη αλλαγής ονόματος.