Ημέρα των Ευχαριστιών

Αθήvα, 22 Νοεμβρίου, 2023 – Η Αμερικαvική Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα στηv Αθήvα, το Γενικό Προξεvείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 2023 λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.